Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

twittering

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của twitter

Chia động từSửa đổi