Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

tron

  1. (Xcôtlân) Chợ.
  2. (Xcôtlân) Cái cân dùng ở chợ.

Tham khảo sửa