Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨ̰ʔk˨˩ ɓaːn˧˧tʂɨ̰k˨˨ ɓaːŋ˧˥tʂɨk˨˩˨ ɓaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɨk˨˨ ɓaːn˧˥tʂɨ̰k˨˨ ɓaːn˧˥tʂɨ̰k˨˨ ɓaːn˧˥˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa