Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaːn˧˧ kṵj˧˩˧tʰaːŋ˧˥ kuj˧˩˨tʰaːŋ˧˧ kuj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːn˧˥ kuj˧˩tʰaːn˧˥˧ kṵʔj˧˩

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa