Tiếng Việt sửa

Danh từ riêng sửa

tháng bảy

  1. Từ sai chính tả của tháng Bảy.