Tiếng Pháp sửa

Danh từ sửa

tépale

  1. (Thực vật học) Cánh bao hoa.

Tham khảo sửa