Tiếng Mã Liềng sửa

Cách phát âm sửa

Số từ sửa

sám

  1. tám.