Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

reviving

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của revive

Chia động từSửa đổi