Tiếng Nguồn sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

rả

  1. sữa.