Tiếng Anh sửa

Tính từ sửa

norsk

  1. (Thuộc) Na-uy.

Danh từ sửa

norsk

  1. Tiếng Na-uy.

Tham khảo sửa