Tiếng Đông Hương Sửa đổi

Số từ Sửa đổi

niy

  1. một.