Xem thêm: morāls

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

morals

  1. Dạng số nhiều của moral.

Từ đảo chữ sửa