Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

monuments

  1. Dạng số nhiều của monument.