Tiếng Hà Lan sửa

Đại từ sửa

mij

  1. Đại từ ngôi thứ nhất số ít, dạng bổ ngữ của ik.