Đa ngữ sửa

Chuyển tự sửa

Từ viết tắt sửa

km

  1. Viết tắt của ki lô mét