khái quát hóa

(Đổi hướng từ khái quát hoá)

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xaːj˧˥ kwaːt˧˥ hwaː˧˥kʰa̰ːj˩˧ kwa̰ːk˩˧ hwa̰ː˩˧kʰaːj˧˥ waːk˧˥ hwaː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːj˩˩ kwaːt˩˩ hwa˩˩xa̰ːj˩˧ kwa̰ːt˩˧ hwa̰˩˧

Động từ sửa

khái quát hóa

  1. Thực hiện hoạt động tư duy để khái quát.
    Khái quát hoá toàn bộ vấn đề

Dịch sửa

Tham khảo sửa