Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

imploding

  1. Phân từ hiện tại của implode

Chia động từSửa đổi