Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̰ːʔt˨˩ tɨə̰ʔŋ˨˩hwa̰ːk˨˨ tɨə̰ŋ˨˨hwaːk˨˩˨ tɨəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwat˨˨ tɨəŋ˨˨hwa̰t˨˨ tɨə̰ŋ˨˨

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa