Tiếng Anh

sửa

Danh từ

sửa

handicrafts

  1. Dạng số nhiều của handicraft.