Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ːj˧˩˧ muən˨˩jaːj˧˩˨ muəŋ˨˨jaːj˨˩˦ muəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːj˧˩ muən˨˨ɟa̰ːʔj˧˩ muən˨˨

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa