Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ː˧˩˧ ɗɔ̤˨˩jaː˧˩˨ ɗɔ˧˧jaː˨˩˦ ɗɔ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaː˧˩ ɗɔ˧˧ɟa̰ːʔ˧˩ ɗɔ˧˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa