Tiếng Na Uy sửa

Danh từ sửa

genitiv

  1. (Văn) Thuộc cách.
    Substantivet "hestens" står i genitiv.

Tham khảo sửa