Tiếng Na Uy

sửa

Danh từ

sửa

genitiv

  1. (Văn) Thuộc cách.
    Substantivet "hestens" står i genitiv.

Tham khảo

sửa