Tiếng LitvaSửa đổi

Số từSửa đổi

devynì chủ cách biến trọng âm thứ 3 (gc devýnios)

  1. Chín.