Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

consenting

  1. Phân từ hiện tại của consent

Chia động từSửa đổi