Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

claiming

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của claim.

Chia động từSửa đổi