Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

children

  1. Dạng số nhiều của child.