Tiếng Nùng sửa

Động từ sửa

chảng

  1. (Nùng Giang) nói.