Tiếng Nùng sửa

Động từ sửa

cọt

  1. (Nùng Inh) ôm.

Tham khảo sửa