Tiếng Pháp sửa

Danh từ sửa

cédille gc

  1. Dấu móc dưới, dấu xèđi (dưới chữ c).

Tham khảo sửa