Tiếng Pháp

sửa

Danh từ

sửa

cédille gc

  1. Dấu móc dưới, dấu xèđi (dưới chữ c).

Tham khảo

sửa