Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

bruiting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của bruit

Chia động từSửa đổi