Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

boys

  1. Dạng số nhiều của boy.