Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

barefoot & phó từ /.ˌfʊt/

  1. Chân không.
    to go (walk) barefoot — đi chân không

Tham khảo sửa