Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̤ːj˨˩ van˧˧ɓaːj˧˧ jaŋ˧˥ɓaːj˨˩ jaŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːj˧˧ van˧˥ɓaːj˧˧ van˧˥˧

Danh từ sửa

bài văn

  1. Xem văn bản