Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

achieving

  1. Dạng hiện tại phân từ của achieve