Một quốc gia châu Phi. Tên chính thức: Cộng hoà Nam Phi. Thủ đô : Pretoria, Cape Town, and Bloemfontein.