Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

WDM (không đếm được)

  1. (Vật lý học) Viết tắt của warm dark matter (nghĩa là “vật chất tối ấm”)
  2. (Kỹ thuật) Viết tắt của wavelength-division multiplexing (nghĩa là “phương thức ghép kênh quang theo bước sóng”)