Thảo luận Trợ giúp:Âm thanh

Chưa có thảo luận về trang này.

Of course, if you have Java, you can just click on the "JOrbisPlayer" link at the file description page, like at Hình:vi-hanoi-m-từ.ogg. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:05, 17 tháng 9 2006 (UTC)

Quay lại trang “Âm thanh”.