Thành viên:WhoAlone/Các ngôn ngữ đã bổ sung

Trang này liệt kê những ngôn ngữ đã được WA thêm vào Wiktionary, tính theo số mục từ. Danh sách này không đầy đủ.

500+ mục từ

  • Đông Hương

100-499 mục từ

  • Daur, Mongghul, Soyot, Thổ, Yakut, Chulym, Dolgan, Khakas, Shor, Ngũ Đồn, Beja, Chuvash, Ili Turki, Dukha, Lào, Kyrgyz Phú Dụ, Saho, Gagauz, Buryat, Đông Yugur, Tây Yugur, Khang Gia, Bảo An, Karakalpak, Mangghuer, Mông Cổ Khamnigan

50-99 mục từ

  • Nam Yukaghir, Chuvan, Ả Rập Juba, El Molo

10-49 mục từ

  • Talossa, Cống, Kalmyk, Turk cổ, Ket, Omok, Kazakh, Urum, Thavưng, Iraqw, Nam Altai, Ả Rập Tchad, Nogai, Boon, Duy Ngô Nhĩ cổ, Ả Rập Sudan, Ra Glai Bắc, Ra Glai Nam, Đường Uông

<10 mục từ

  • Ơ Đu, Koibal, Chagatai, Oroqen, Kw'adza, Yugh, Oroch, Bắc Altai, Maay, Ulch, Nenets rừng, Orok, Khamyang