Sửa hàng loạt=

  1. [[Do]] [[Thái]] [[Do]] [[thái]]
    [[Do Thái]]
  2. [[Địa]] [[trung]] [[hải]] [[Địa]] [[Trung]] [[Hải]]
    [[Địa Trung Hải]]