Phụ lục:Unicode/Hangul Syllables

⟵ Meetei Mayek

Hangul Syllables

Hangul Jamo Extended-B ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Hangul Syllables” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+AC00 đến U+D7AF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hang (Hangul).

Xem thêm: Phụ lục:Unicode/Hangul Jamo, Phụ lục:Unicode/Hangul Jamo Extended-A, Phụ lục:Unicode/Hangul Jamo Extended-B, Phụ lục:Unicode/Hangul Compatibility Jamo.