Tiếng Đức Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

Deutsch gt

  1. Tiếng Đức: ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Ấn-Âu, nói chính ở Đức, Áo, Thụy Sĩ, và một vùng nhỏ trong nước Bỉ.