Bản mẫu:cuối

Bản mẫu:pp-template

[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi] Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này được sử dụng với {{đầu}} để kết thúc một phần trang có hơn một cột. Xem các chi tiết tại đầu.

Cách sử dụng

Xem thêm