Bản mẫu:R:Thiều Chửu

  • Thiều Chửu, Hán Việt Tự Điển, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, 1999, Hà Nội (dựa trên nguyên bản năm 1942 của nhà sách Đuốc Tuệ, Hà Nội).
[tạo] Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu