Bản mẫu:Hồi âm

Bạn có tin nhắn mới
Xin chào, Hồi âm. Bạn có tin nhắn mới tại trang thảo luận của Ví dụ.
Bạn có thể xóa thông báo này bằng cách xóa bỏ bản mẫu {{Hồi âm}}.
[tạo] Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu