| Tiêu bản này có thể được sử dụng để có ký tự "|" trong tham số của tiêu bản khác. Thay vì sử dụng tiêu bản này, nên sử dụng "|". Tiêu bản này cũng được sử dụng để có ký tự đó trong bảng wiki.