Tiếng Anh sửa

Từ viết tắt sửa

Aug.

  1. Viết tắt của August
  2. () Viết tắt của Augustus