Tiếng LatinhSửa đổi

Anno Domini (A.D. hay AD)

Sau Công nguyên (xem thêm Wikipedia: Công nguyên).