Tiếng Trung Quốc sửa

Để biết cách phát âm và định nghĩa của – xem 阿薩姆.
(Mục từ 阿萨姆, là dạng giản thể của 阿薩姆.)