Tiếng Trung Quốc sửa

Để biết cách phát âm và định nghĩa của – xem 阿斯塔納.
(Mục từ 阿斯塔纳, là dạng giản thể của 阿斯塔納.)