Tiếng Trung Quốc sửa

Để biết cách phát âm và định nghĩa của – xem 阿爾及利亞.
(Mục từ 阿尔及利亚, là dạng giản thể của 阿爾及利亞.)